Cupregler

RAW Vikersundcup 2020 – SpareBank1 Modum

TurneringsreglerFor kamper i klassene 8-14 år vil NFF sitt regelverk for spill på små baner være gjeldende. Dommeren skal i stor grad rettlede spillerne. Vi oppfordrer alle til å lese og overholde

Fair Play -retninglinjer.

Turneringsreglement Cup:

GENERELT:

Cupen spilles etter NFF’s reglementer og spilleregler for barnefotball med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet. Det er et overordnet mål for all dømming at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

FAIR PLAY:

Alle lag oppfordres til å følge Fair Play-programmet til NFF inkl. Fair Play-hilsen før kampen.

JURY:

Turneringens jury består av 3 medlemmer fra arrangørklubb. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

ANTALL SPILLERE:

Klassene G8, G9, G10, J8, J9 og J10 gjennomføres som 5’er-fotball, dvs. 4 utespillere og 1 keeper på banen samtidig. Totalt kan 10 spillere delta på et lag i turneringen.

Klassene G11, G12, G13, G14, J11, J12, J13 og J14 gjennomføres som 7’er-fotball, dvs. 6 utespillere og 1 keeper på banen samtidig. Totalt kan 12 spillere delta på et lag i turneringen.

Når et lag ligger under med 5 mål eller mer gis det adgang til å sette inn en (1) ekstra spiller på laget som ligger under. Dette oppheves når laget evt. ligger under med mindre enn 5 mål.SPILLETIDER:

Spilletid er 1x20min


BALLSTØRRELSE:

Alle klasser benytter ballstørrelse nr. 4.

BALL/BANEHALVDEL/DRAKTER:

Det lag som står først i programmet har avspark. Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer. Bortelaget skal skifte drakter (eller benytter markeringsvester) dersom dommeren mener draktene er for like. Markeringsvester er tilgjengelig på hver bane. Lagene oppfordres til å stille linjevakt for å markere om ballen er over sidelinjen. Dommeren anviser retning.

UTSPILL FRA KEEPER:

Det er ikke tillatt for keeper å spille ballen over midten ved utspark. Hvis det skjer gis det anledning til å ta utsparket på nytt.

SPILLERNES UTSTYR:

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

FRAMMØTE:

Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på «walk- over». Se for øvrig avsnittet «Spillesystemer». Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er «særlig grunn» ved manglende fremmøte.

LAGLISTER:

Lagene skal fylles ut på skjema som en får i sekretariatet og leveres minimum 30 minutter før første kamp.

LAG SOM TREKKER SEG:

Lag som trekker seg kan være et stort problem for enhver turnering. Påmelding er bindende og for lag som trekker seg vil man beholde påmeldingsavgiften.

Vi ber lag som av spesielle grunne må trekke laget vise hensyn ovenfor de andre lagene, å gi turneringsledelsen beskjed i god tid.

SPILLESYSTEMER:

Lagene blir inndelt i puljer på tre, fire eller fem lag og spiller 1 kamp mot 3 av de øvrige lagene hvis 4 eller 5 lag i puljen. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre spillesystemet dersom det viser seg hensiktsmessig i klasser med få påmeldte lag. Det er ikke sluttspill i noen av klassene.

LAG SOM IKKE MØTER:

Lag som ikke møter til kamp, uten særlig grunn, taper kampen og resultatet settes til 0-0.

Dersom særlige grunner taler for det, jfr. NFFs kampreglement, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er «særlig grunn».

REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE:

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representerer, Det åpnes det for at en spiller kan delta på flere lag i samme årsklasse, såfremt dette er av nødvendighet for å kunne stille lag.
PROTESTER:

Eventuelle protester skal leveres skriftlig i Sekretariatet av lagleder, senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt.

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres skal det betales et gebyr på 300 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten imøtekommes. Juryens avgjørelse er endelig.


OPPTREDEN TIL SUPPORTERE, KLUBBER/LAG, TRENERE OG LEDERE:

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledere i og i tilknytning til kamper. Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser.

Trenere og ledere som av turneringsledelsen blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen.

Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.

Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest en time etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på turneringsledelsens rapport. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes.

FORBEHOLD:

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

Kommentarer